Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

06 lipca 2011 22:41

Statut

 

 

 

                                                                  Nowelizacja statutu wprowadzona

            

uchwałą nr 66/XI/10  Rady Pedagogicznej

              Gimnazjum w Rogalinie z dnia 22 listopada 2010 r.

 

 

 

 

 

 

                                           Tekst jednolity

 

Statut

 

Gimnazjum w Rogalinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum w Rogalinie                                 

Rogalin, ul. Poznańska 2                                

62-050 Mosina

gim.rog@interia.pl

www.gimnazjum.rogalin.org

 

 

 

DZIAŁ I          POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                    str.3

Rozdział 1        Przepisy definiujące                                                                                        str.3

Rozdział 2        Podstawowe informacje o gimnazjum                                                  str.4

Rozdział 3        Cele i zadania gimnazjum                                                                                str.5

 

DZIAŁ II         ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE                                             str.7

 

Rozdział 1        Zagadnienia podstawowe                                                                               str.7

Rozdział 2        Dyrektor  szkoły                                                                                            str.7

Rozdział 3        Rada Pedagogiczna                                                                                        str.10

Rozdział 4        Rada Rodziców                                                                                             str.11

Rozdział 5        Samorząd Uczniowski                                                                       str.12

Rozdział 6        Współpraca organów gimnazjum                                                                    str.13

 

DZIAŁ III        ORGANIZACJA GIMNAZJUM                                                                  str.13

Rozdział 1        Planowanie  funkcjonowania gimnazjum                                                          str.13

Rozdział 2        Formy prowadzenia działalności dydaktyczno‑wychowawczej             str.15

Rozdział 3        Zasady rekrutacji uczniów                                                                              str.15

Rozdział 4        Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną                                    str.16

Rozdział 5        Biblioteka szkolna                                                                                          str.16

Rozdział 6        Świetlica szkolna                                                                                            str.17

Rozdział 7        Baza gimnazjum                                                                                             str.18

 

DZIAŁ IV       NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY                                   str.18

Rozdział 1        Zagadnienia podstawowe                                                                               str.18

Rozdział 2        Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne                                         str.18

Rozdział 3        Zadania wychowawcy                                                                        str.20

Rozdział 4        Zakres zadań pedagoga szkolnego                                                                  str.21

Rozdział 5        Wspomaganie nauczycieli                                                                               str.22

 

DZIAŁ V         UCZNIOWIE                                                                                               str.22

Rozdział 1        Prawa  i obowiązki ucznia                                                                              str.22

Rozdział 2        Nagrody i kary                                                                                   str.24

Rozdział 3        Obowiązek szkolny                                                                                        str.25

 

DZIAŁ VI     SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA                                                              str.26

Rozdział 1        Ocenianie osiągnięć ucznia                                                                              str.26

Rozdział 2        Szczegółowe zasady oceniania                                                            str.27

Rozdział 3        Klasyfikacja semestralna i roczna                                                                    str.30

Rozdział 4        Ocena zachowania                                                                                         str.32

Rozdział 5        Kryteria ocen zachowania                                                                              str.33

Rozdział 6        Egzamin poprawkowy                                                                        str.37

Rozdział 7        Egzamin klasyfikacyjny                                                                       str.38

Rozdział 8        Egzamin gimnazjalny                                                                                       str.39

Rozdział 9        Egzamin sprawdzający                                                                        str.41

 

DZIAŁ VII  BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW                                                                    str. 41

DZIAŁ VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                  str. 42

ZAŁĄCZNIKI                                                                                                                      str. 43

 

 

 

Podstawami prawnymi niniejszego statutu są:

-Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 67,poz.329 z późniejszymi zmianami);

-Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U Nr 157, poz. 1240, 1241) ze zmianami

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

- Podstawą prawną przeprowadzania powyższego egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 199, poz.2046) z późniejszymi zmianami.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 

 

Dział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1

 

Przepisy definiujące

 

    § 1

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)         Gimnazjum lub szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Rogalinie,

2)         Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 z późniejszymi zmianami),

3)         Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum,

4)         Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Gimnazjalnym Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organa działające w Gimnazjum Rogalinie

5)         Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum w Rogalinie oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6)         Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w gimnazjum,

7)         Organie prowadzącym gimnazjum - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy  Mosina,

8)         Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Podstawowe informacje o gimnazjum

§ 2

 

 1. Gimnazjum w Rogalinie jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy.
 1. Gimnazjum w Rogalinie jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Burmistrz Gminy Mosina.
 2. Gimnazjum funkcjonuje w samodzielnym budynku z siedzibą w Rogalinie przy ulicy Poznańskiej 2.

 

§ 3

 

 1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

 

 

§ 4

 

 1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.
 2. Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem, który umożliwia dalsze kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

§ 5

 

 1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
 1. W gimnazjum zostaje założone Konto Podstawowe, Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej gimnazjum regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 6

 

 1. Gimnazjum używa pieczątek i pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych

przepisach.

 1. Legitymację szkolną wydaje się uczniowi rozpoczynającemu naukę w gimnazjum.
 1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania    ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

 1. Szkoła może prowadzić, w zależności od potrzeb edukacyjnych  klasy integracyjne,

      terapeutyczne lub sportowe po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. W gimnazjum może być prowadzona  przez   organizacje i stowarzyszenia

            wspomagające proces nauczania i wychowania, działalność opiekuńczo – wychowawcza

            za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków

            finansowych.

 1. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych za zgodą organu

            prowadzącego.

 1. Na terenie szkoły mogą być organizowane przez podmioty spoza szkoły odpłatne zajęcia.
 1. Środki finansowe pozyskane z wynajmu winny być przekazywane do organu prowadzącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 
                                                        Rozdział 3

 

 Cele i zadania gimnazjum

 

§ 8

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, zapewniając uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny i fizyczny w zgodzie z ich możliwościami i potrzebami, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.
 1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
 2. Szkoła w ramach swych zadań zapewnia uczniom w szczególności:

                  1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

                        umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

2) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),

3) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej  w odniesieniu do kultury regionu, kraju oraz całej Europy.

 1. Szkoła tworzy uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

      1) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego          punktu  widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, poprawnego      posługiwania się językiem  ojczystym, przygotowanie do wystąpień publicznych,

      2) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi

            międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,   skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

     3) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

            oraz   efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

     4) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

 1. Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.

 

§ 9

 

 1. Nauczyciele w pracy wychowawczej wspierają w tym zakresie obowiązki  rodziców, zmierzają do tego,   aby uczniowie w szczególności:

1) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze                             indywidualnym  i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

2) przygotowywali do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwości doskonalenia się,

3) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 1. Gimnazjum wypracowuje i realizuje program wychowawczy i program profilaktyki będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 

§10

 

 1. Wykonywanie zadań opiekuńczych wymaga ścisłego respektowania obowiązujących

w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w gimnazjum sprawują:

1)      podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele  prowadzący te  zajęcia,

2)      podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

 1. Opiekę nad uczniami, podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum na terenie szkoły

i poza jej terenem, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, inne osoby                              dorosłe, w szczególności rodzice.

 1. Plan dyżurów nauczycielskich uwzględnia tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
 2. Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mosinie i umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego.
 3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez gimnazjum określa    

     regulamin wycieczek.

 

 

§ 11

 

 1. W ramach sprawowanej przez szkołę funkcji opiekuńczej uczeń ma możliwości:

            1) otrzymania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

            2) korzystania z zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły w wymiarze godzin ustalonych przez organ prowadzący,

            3) korzystania z dożywiania na terenie szkoły finansowanego z funduszy Ośrodka Pomocy   Społecznej w Mosinie.

4)korzystania ze świetlicy szkolnej.

 1. Uczeń ma możliwości korzystania z pomocy materialnej w postaci zasiłku socjalnego

przyznawanego decyzją Burmistrza Gminy Mosina na wniosek składany przez rodziców   ucznia bezpośrednio do Urzędu Gminy w Mosinie.

 

 

§ 12

 

 1. Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szkoła stara się, w miarę możliwości stworzyć jak najkorzystniejsze warunki uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, czy uszkodzeniami narządów.

 

 

§ 13

 

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor.
 3. Zadania wychowawcy są określone w dalszych postanowieniach statutu.

 

 

 

Dział II

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

Rozdział 1

 

Zagadnienia podstawowe

 

§ 14

 

Zadania i kompetencje organu prowadzącego gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.

 

§ 15

 1. Organami gimnazjum są:

1)         Dyrektor Gimnazjum

2)         Rada Pedagogiczna

3)         Gimnazjalny Samorząd Uczniowski

4)         Rada Rodziców.

 

 

§ 16

 

 1. Działające w gimnazjum organa wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust.1, dyrektor gimnazjum  organizuje  spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców i Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Rozdział 2

 

Dyrektor Szkoły

 

§ 17

 

 1. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę w drodze konkursu na to  

            stanowisku w/g  odrębnych przepisów.

 1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

            szkoły.

 1. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum.
 2. Dyrektor jest przedstawicielem gimnazjum na zewnątrz.

 

 

 

 

§ 18

 

 1. W związku z awansami zawodowymi nauczycieli dyrektor

                        1) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela,

                        2) wyznacza  opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub                                         dyplomowanych,

                        3) ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu zgodnie z odrębnym                              przepisami,

                  4)powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty,

                        5) uczestniczy w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych – w związku z            awansem zawodowym nauczycieli

 

 

§ 19

 

 1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:

a)      opracowanie arkusza organizacyjnego gimnazjum,

b)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

c)      opracowanie programu rozwoju szkoły,

 

d)      ustalenie przydziału czynności dla pracowników nie będących nauczycielami,

e)      opracowanie planu dyżurów,

f)        opracowanie planu zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

g)      przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

h)      występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych  przepisach,

i)        określenie terminu wyboru programu przedmiotowego,

j)        zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania oraz nadzór nad realizacją szkolnych programów wychowawczych

k)      realizowanie, określonych w odrębnych przepisach zadań, związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

l)         przygotowanie projektów planów pracy gimnazjum,

m)     opracowanie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli.

2)         w zakresie spraw finansowych :

a)      opracowywanie planu finansowego gimnazjum,

b)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

 

3)    w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą gimnazjum,

b)      organizowanie wyposażenia gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)      organizowanie i nadzorowanie sekretariatu gimnazjum,

d)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,

f)        organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

g)      przechowywanie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) w zakresie spraw porządkowych i bhp:

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę gimnazjum,

c)      niezwłoczne usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgłaszanych przez nauczycieli, rodziców, uczniów oraz innych pracowników szkoły,

d)      przerwanie lub odwołanie zajęć lekcyjnych w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia,

e)      dokonywanie bieżących przeglądów pomieszczeń szkolnych i terenu przyszkolnego pod względem bezpieczeństwa,

5) w zakresie działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej:

a)      zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i opieki wychowawczej, ukierunkowywanie wysiłku nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy,

b)      organizowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, egzekwowanie realizacji przydzielonych czynności organizacyjno-wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością  statutową szkoły, przedkładanie Radzie Pedagogicznej wniosków w tych sprawach,

c)      podejmowanie – wspólnie z nauczycielami, pracownikami  służby zdrowia, Radą Rodziców, instytucjami i organizacjami współdziałającymi ze szkołą  - działań zmierzających do poznania możliwości psychofizycznych uczniów, ich warunków życiowych i potrzeb, zapewnienia  im niezbędnej pomocy,

d)      tworzenie właściwego klimatu dla postępu pedagogicznego, doskonalenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli oraz atmosfery wychowawczej w gimnazjum,

e)      organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka.

 

§ 20

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli

i pracowników nie będących nauczycielami.

 1. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności:

1)      decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

2)      decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

3)      występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych  pracowników gimnazjum,

4)      może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo–zadaniowe,

5)      współdziała z organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

6)      zgodnie z ustalonym regulaminem administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

 

 

 

§ 21

 

 1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
 3. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z  Radą  Pedagogiczną, Rodzicami, Gimnazjalnym Samorządem Uczniowskim, organami prowadzącymi gimnazjum.
 4. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych

z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w szczególności:

1)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne

      wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje         o          działalności gimnazjum,

2)      składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy

      gimnazjum,

3)      udziela Radzie Rodziców i informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej

      i opiekuńczej gimnazjum.

 

§ 22

 

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa.
 2. Szczegółowe kompetencje i zakres czynności dyrektora szkoły regulują odrębne przepisy.
 3. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41

ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, zastępstwo w zakresie spraw organizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych  przyjmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub Organ Prowadzący  .

 

 

 

Rozdział 3

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 23

 

 1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy    pedagogiczni szkoły.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Ustawa o Systemie Oświaty

i Regulamin ustalony przez Radę Pedagogiczną, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)      sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady

      Pedagogicznej,

2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)      kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)      zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących  członkami tego organu.                                                

§ 24

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy gimnazjum ,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      ustalanie, po uzyskaniu opinii Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego i Rady  Rodziców  

      szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich  wystawiania  

      (Szkolny System Oceniania),

4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

      w gimnazjum, 

5)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

6)      uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi /udział w Komisji

      Konkursowej na stanowisko dyrektora – zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty/,

2)      organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

      i pozalekcyjnych,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach

      wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 2. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      może wystąpić z wnioskiem o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze

      w  gimnazjum,

2)      deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach,

3)      występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia statutu albo

      niektórych jego postanowień.

4)      Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania sformułowane w przepisach prawa szkolnego, a  w szczególności:

a)      przygotowuje projekt statutu gimnazjum,

b)      występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

 

Rozdział 4

 

Rada Rodziców

 

§ 25

 1. W gimnazjum  działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych.
 3. Wybory przeprowadza się  na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze statutem.
 6. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

 

§ 26

 

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1)      Programu wychowawczego szkoły

2)      Programu profilaktyki

 

 

§ 27

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy ponadto:

1)       udzielanie pomocy Gimnazjalnemu Samorządowi Uczniowskiemu,

2)       działanie na rzecz stałej poprawy bazy materialnej,

3)       współdecydowanie o formach pomocy uczniom,

4)       delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum,

5)       opiniowanie wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

6)       Opiniowanie planu finansowego szkoły.

 

 

§ 28

 

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności gimnazjum, z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł (fundusz Rady Rodziców).
 2. Zasady  wydatkowania  środków funduszu określa  regulamin działalności Rady Rodziców.
 3. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu.

 

 

 
Rozdział 5

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 29

 

 1. Wszyscy uczniowie gimnazjum tworzą Samorząd Uczniowski.

 

 

§ 30

 

 1. Gimnazjalny Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 2. Przewodniczący reprezentuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w szczególności  wobec organów gimnazjum.

 

 

 

 

§ 31

 

 1. Zasady wybierania i działania Zarządu Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów  w  głosowaniu równym,  tajnym i powszechnym.
 2. Regulamin Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.
 3. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego normuje regulamin.

 

 

§ 32

 

 1. Dyrektor zapewnia organom Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego odpowiednie warunki oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi Załącznik nr 1 Statutu

 

 
                                                                    Rozdział 6

 

Współpraca organów gimnazjum

 

 

 

§ 33

 

 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zgodnie ze Statutem Gimnazjum i służą dobru dziecka.
 2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działania i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 3. Rodzice i uczniowie przedstawiają dyrektorowi szkoły , Radzie Pedagogicznej wnioski

i opinie w formie pisemnej i ustnej. Rozpatrzenie tych wniosków winno nastąpić w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do sekretariatu.

 1. Organy gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych

      decyzjach w terminie 14 dni.

 1. W razie wystąpienia braku zgodności między organami należy zorganizować spotkanie w celu rozstrzygnięcia sprawy.
 2. Decyzja podjęta na spotkaniu jest ostateczna.

 

                                                                      Dział III

 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

 

Rozdział 1

Planowanie funkcjonowania gimnazjum

 

§ 34

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację podstawy programowej dla danej klasy jest rok szkolny.
 2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.
 3. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym określony jest

w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego.

 1. Rok szkolny trwa 2 semestry.
 2. 5.      Pierwszy semestr danego roku szkolnego rozpoczyna się 1 września, a kończy 15 stycznia.
 3. W przypadku, gdy 15 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od zajęć, termin zakończenia pierwszego semestru przypada w pierwszym dniu roboczym po 15 stycznia.

 

 

§ 35

 

 1. Podstawę organizacji pracy gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:

1)       arkusz organizacji gimnazjum,

2)       tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów nauczycielskich.

 

 

§ 36

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania ujęte w programie rozwoju.
 2. Program rozwoju gimnazjum przygotowuje dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 

 

§ 37

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji gimnazjum opracowywany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia  każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę uczniów, oddziałów, liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

 

 

    § 38

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy.

 

 

§ 39

 

 1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział 2

 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej

 

§ 40

1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  prowadzone

    w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

 

 

§ 41

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy

w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych określonych planem nauczania i  programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 1. 2.      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
 2. 3.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów, z języków obcych i informatyki  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24,26 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach uczniów – osobno dla dziewcząt

i chłopców.

 

§ 42

1.Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas  wycieczek i wyjazdów.

2.Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.

 

 

Rozdział 3

 

Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 43

 

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)      Z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Rogalinie tj. Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Radzewice, Mieczewo

2)      Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) - absolwentów szkół podstawowych  zamieszkałych poza obwodem.

2.  Wymagane dokumenty :

1)      podanie,

2)      świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej (kserokopia 

                        potwierdzona za  zgodność z oryginałem),

3)    zaświadczenie o ilości uzyskanych punktów ze sprawdzianu kompetencji klas VI

                  szkoły podstawowej (kserokopia, potwierdzenie  zgodności z oryginałem),

4)      zdjęcia legitymacyjne (2 sztuki).

 1. Terminy składania dokumentacji:

1)      do 30 marca - składanie podań,

2)      do końca czerwca – pozostałe dokumenty.

 

 

 

Rozdział 4

 

Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną

 

§ 44

 

1.  Gimnazjum w Rogalinie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w  Mosinie.

2.  Zasady współpracy z PPP w Mosinie:

 

1)      Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

2)      Poradnia udziela pomocy  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

3)      Opinie pisemne wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

4)      Poradnia wydaje opinie w sprawie udzielenia  uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

5)      Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, zaistniałych dysfunkcjach oraz dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

3. Psychoedukacja nauczycieli, rodziców i uczniów realizowana jest w miarę możliwości poprzez pracowników poradni po zgłoszeniu zapotrzebowania przez szkołę.

§ 45

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa we współpracy z PPP w Mosinie.

2. System doradztwa ma na celu wspomagać ucznia w trafnym wyborze dalszej drogi

kształcenia i ukierunkować prozawodowo.

3. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach :

1) zajęcia z wychowawcą klasy,

2)zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego,

3)realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie,

4)udzielanie  rodzicom porad przez wychowawców i pedagoga szkolnego

5) organizowanie zajęć we współpracy z PPP w Mosinie lub innymi instytucjami

 

    Rozdział  5

 

Biblioteka szkolna

 

§ 46

 

1. Biblioteka szkolna wraz z bibliotecznym centrum multimedialnym jest pracownią szkolną służącą do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, korzystania z innych typów bibliotek.

Ma służyć nauczycielom w doskonaleniu warsztatu pracy. Pełni rolę ośrodka informacji

w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.                                                         

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkoły, rodzice, a także inne osoby tj. praktykanci, nauczyciele z innych szkół.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1)      gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2)      korzystanie na miejscu ze zbiorów czytelni.

4. Biblioteka czynna jest  zgodnie z planem pracy biblioteki.

5. Zadania bibliotekarza:

1)      udostępnianie zbiorów

2)      udzielenie informacji bibliotecznych,

3)      poradnictwo w wyborach czytelniczych,

4)      prowadzenie przysposobienia czytelniczego.

6. Bibliotekarz jest pracownikiem Gimnazjum w Rogalinie. Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej zawarta jest w odrębnym regulaminie.

 

 

       Rozdział 6

 

Świetlica  szkolna

 

§ 47

 

1.  Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczoną dla uczniów Gimnazjum

    w Rogalinie.

2.  Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej.

3.  Do zadań świetlicy należy:

1)      organizowanie opieki wychowawczej dla uczniów dojeżdżających,

2)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

3)      przyzwyczajanie  do samodzielnej pracy umysłowej,         

4)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych  form kultury fizycznej

                       w   pomieszczeniach i na powietrzu, mającym na celu prawidłowy rozwój                 

                       fizyczny,

5)      ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

6)      stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej   

                       rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

7)      rozpowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

                        i czystości oraz dbałość o zachowanie,

8)      rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

4.  Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb wynikających z rozkładu zajęć edukacyjnych w Gimnazjum w Rogalinie, a także organizacji dowozów w Gminie Mosina.

5.  Liczba uczniów  w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 26.

6.  W godzinach popołudniowych, w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Mosina i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie świetlica szkolna pełni funkcję środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej.

 

 

Rozdział 7

 

Baza gimnazjum

 

§ 48

 

1. Do realizacji zadań i celów statutowych szkoła wykorzystuje pomieszczenia i urządzenia przydzielone przez organ prowadzący:

1)      sale lekcyjne, klasopracownie,

2)      salkę gimnastyczną, boisko szkolne,

3)      pomieszczenie biblioteki i świetlicy,

4)      pomieszczenie do dyspozycji pielęgniarki szkolnej,

5)      pomieszczenie do dyspozycji księgowej,

6)      pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

7)      inne

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń i urządzeń szkolnych jest

w pierwszym rzędzie dyrektor szkoły oraz nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie szkoły określa dyrektor szkół.

 

 

Dział IV

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

Rozdział 1

 

Zagadnienia podstawowe

 

§ 49

 

 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

§ 50

 

1.  Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

 

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

 

§ 51

 

 1. Nauczyciel  w  swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną, obywatelską  z  poszanowaniem  godności  osobistej  ucznia.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela  jest  bezstronne  i  obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 3. Sposób informowania uczniów o przewidywanych dla nich ocenach określa Szkolny System Oceniania.

 

 

§ 52

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach   określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

      2)  zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a)  realizację wybranych programów nauczania,

b) stosowanie właściwych metod nauczania,

c)  systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d) podejmowanie doskonalenia zawodowego w celu modernizacji procesu nauczania

e)  efektywne wykorzystanie czasu lekcji  i pomocy dydaktycznych,

f)   właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

      3) dba o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,

      4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów,

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

    o rozpoznane potrzeby uczniów,

      6) rozwija i ukierunkowuje zdolności uczniów.

7) współpracuje z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu potrzeb i trudności         szkolnych ucznia

 1. Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia

w jego świadomości zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

 

 

§ 53

 

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

 

 

 

§ 54

 

1.  Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1)       pracę własną,

2)       udział w pracach zespołu przedmiotowego,

3)       korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

 

§ 55

 

1.  Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 56

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez dyrektora, przewodniczący zespołu.
 3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie

z ustaleniami planu pracy gimnazjum.

 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów  nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, 

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także

            w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)      wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole programów autorskich, innowacji.

6)      wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania.

 

 
                                                                       Rozdział 3

 

Zadania wychowawcy

 

§ 57

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

      a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania   do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

            - planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące

              zespół  uczniowski,

            - ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)      zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w gimnazjum zasadami oceniania,

            klasyfikowania i promowania uczniów,

4)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi koordynując ich

        działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym

        z racji  szczególnych uzdolnień albo z powodu napotkanych trudności i niepowodzeń 

            szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

            - poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

            - współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach 

              wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich 

              działaniach,

            - włączania ich w sprawy życia klasy i gimnazjum,

6)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu   potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań  i szczególnych uzdolnień   uczniów.

 1. Organizację i formy udzielania pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt f, określają przepisy

w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 

§ 58

 

 1. Realizując zadania wymienione wyżej, wychowawca spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach klasowych.
 2. Rodzice mają możliwość dodatkowych spotkań z wychowawcą podczas dyżurów nauczycielskich.
 3. O terminach spotkań, o których mowa w ust. 1 i 2  decyduje  dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. We wrześniu, na zebraniu ogólnym rodzice otrzymują informatory, w których zawarta jest organizacja zebrań i spotkań z wychowawcami.
 5. W wywiadówkach  mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący  wychowawcami.
 6. Formami kontaktu dyrekcji i nauczycieli z rodzicami są :spotkania indywidualne, zebrania plenarne, ,,drzwi otwarte’’ i zebrania klasowe.

 

§ 59

 

1. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)      w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów,  po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora,

2)      na umotywowany wniosek wychowawcy,

3)      w wyniku decyzji dyrektora szkoły podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

2.Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor  w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora  przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

3. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

                                                                       Rozdział 4

 

Zakres zadań pedagoga szkolnego

 

 

§ 60

 

1.  Do zadań pedagoga szkolnego należy :

1)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,

2)      przeprowadzanie rozmów z wychowawcami dotyczących sytuacji uczniów,

3)      podejmowanie interwencji  w uzasadnionych przypadkach,

4)      prowadzenie zajęć warsztatowych,

5)      współpraca z:

a)      PPP w Mosinie,

b)      kuratorami sądowymi,

c)      innymi instytucjami mogącymi wspomóc pracę wychowawczą.

 

2.  Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego określa plan pracy pedagoga.

 

 

Rozdział 5

 

Wspomaganie  nauczycieli

 

 

§ 61

 

1.Dyrektor szkoły zapewnia pomoc rozpoczynającym pracę nauczycielom poprzez:

1)      udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia dokumentacji, współpracy z Poradnią    

            Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami współpracującymi z Gimnazjum w Rogalinie,

2)      przydzielenie doświadczonego nauczyciela jako opiekuna.

2.Dyrektor szkoły zapewnia pomoc wszystkim wychowawcom poprzez :

1)      stworzenie sprzyjającej atmosfery współdziałania wszystkich nauczycieli w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych,

2)      podejmowanie wspólnych działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności uczniowskiej i szkolnej,

3)      umożliwienie w razie potrzeby kontaktu z Komisariatem Policji, Sądem Rejonowym

               w Śremie, Kuratorem Sądowym i  PPP w Mosinie.

    3.Dyrektor szkoły zapewnia pomoc wszystkim nauczycielom poprzez:

1)      organizowanie i koordynowanie działań dydaktycznych zmierzających do tworzenia                                   korelacji  międzyprzedmiotowej,

2)      organizowanie i koordynowanie działań dydaktycznych zmierzających do opanowania przez  uczniów tych umiejętności i wiedzy, których brak uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych,

3)      organizowanie i koordynowanie zajęć w sposób umożliwiający uczniom szczególnie

                uzdolnionym rozwijanie zdolności,

4)      kierowanie nauczycieli na odpowiednie studia podyplomowe, kursy, szkolenia lub inne formy dokształcające i doskonalące.

   

                                                                       Dział V

 

UCZNIOWIE

 

Rozdział I

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

 

§ 62

 

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1)      zapoznania się z programem nauczania , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole  systemu oceniania

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum,

      a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

4)      korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

5)      kandydowania i uczestnictwa w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

6)      zgłaszania wszelkich przejawów zła w szkole i poza nią.

 

 

§ 63

 

 1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1)      przestrzegania obowiązujących w gimnazjum postanowień zawartych w statucie,

2)      podporządkowywania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli,

3)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum,

4)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz o własny rozwój,

5)      przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły,

6)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum oraz zgłaszania zaobserwowanego uszkodzenia mienia szkolnego.

7)      przebywania na terenie szkoły podczas lekcji i przerw lekcyjnych

8)      nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak: broń, gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące, zapalniczki, lasery, zapałki, itp.

9)      wyłączenia na czas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń 

10)  okazania usprawiedliwienia w ciągu siedmiu dni po okresie nieobecności.

 

2.Uczeń przestrzega ogólnie przyjętych zasad dotyczących stroju uczniowskiego:

1.Strój szkolny ucznia Gimnazjum w Rogalinie  musi być czysty i skromny, bez ekstrawaganckich dodatków, zasłaniający biust, brzuch, plecy, uda. Nie dopuszcza się makijażu, farbowania włosów. Włosy powinny być czyste, jeśli długie, to zawiązane lub spięte.

2.Strój galowy ucznia stanowi biała koszula lub bluzka oraz ciemne spodnie lub spódnica.

3.Uroczystości na których obowiązuje strój galowy:

-rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego - ślubowanie klas I

-Święta: 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja, Komisji Edukacji Narodowej, wigilia

-egzaminy (również próbne)

-reprezentowanie szkoły na konkursach i olimpiadach ( z wyłączeniem zawodów sportowych)

-reprezentowanie szkoły na uroczystościach lokalnych, gminnych i innych, wyjście do teatru, filharmonii,

                                                                       Rozdział 2

 

Nagrody i kary

 

§ 64

 

 1. Nagrody lub kary może otrzymać: uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.

 

 1.  Szkoła stosuje następujący system nagród wobec ucznia.

1)      Za wzorową, przykładną postawę w pracach społecznie użytecznych, pracach kół zainteresowań i działalność samorządową uczeń otrzymuje:

a)      pochwałę wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu,

b)      pochwałę dyrektora  szkoły wobec uczniów szkoły,

c)      dyplom uznania,

d)      nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców,

e)      inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną Radę Rodziców i Zarząd Samorządu Szkolnego.

2)      Za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach i innych imprezach szkolnych rejonowych, powiatowych i wojewódzkich uczeń otrzymuje:

a)      dyplom uznania,

b)      pochwałę dyrektora szkoły,

c)      nagrodę książkową,

d)      list pochwalny dla rodziców ucznia,

e)      wpis na świadectwie szkolnym

f)        Statuetkę Najlepszego Gimnazjalisty

3. Fakt przyznania nagrody powinien być odnotowany w dokumentach klasy lub szkoły.

4. Szczegółowe przepisy dotyczące oceniania zachowania zawarte są Szkolnym Systemie 

    Oceniania.

 

                                                                       § 65

 

1.  Postępowanie ucznia wbrew postanowieniom statutu szkoły zostaje odnotowane w „zeszycie pochwał i nagan” przez wychowawcę  i innych nauczycieli.

2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom uczeń może zostać ukarany:

1)upomnieniem wychowawcy;

2)pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji;

3)upomnieniem lub naganą Dyrektora;

4)pozbawieniem pełnionych funkcji w klasie lub w szkole,

5)zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

6)przeniesieniem do równoległej klasy,

            7)przekazaniem do macierzystej szkoły (dotyczy uczniów spoza rejonu)

3. W przypadku świadomej dewastacji mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest do naprawy            szkody (oświadczenie podpisane przez rodzica). 

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być          stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

5. Od kary nałożonej przez dyrektora przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne      rozpatrzenie sprawy.

6. Szkoła informuje rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary         podczas;  

1)  konsultacji indywidualnych i spotkań z wychowawcą klasy,

2)  spotkań na zaproszenie lub wezwanie szkoły,

lub w formie pisemnej.

10. Dyrektor szkoły przed podjęciem decyzji dotyczącej rodzaju kary, zasięga opinii Rady      

      Pedagogicznej.

§ 66

 

1. Jeśli uczeń swoim niepoprawnym zachowaniem wywiera demoralizujący wpływ na innych

uczniów, na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektor Gimnazjum zwraca się do Wielkopolskiego

Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.

2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor wnioskuje gdy uczeń:

1)notorycznie łamie przepisy Statutu szkoły, otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;

2)zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów i pracowników szkoły, a zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

3. Jeśli uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu –/zgodnie z zapisem art.15.1. ustawy o systemie oświaty/, swoim zachowaniem narusza normy współżycia społecznego,

lub w wyniku :

1)klasyfikacji śródrocznej nie było podstaw do klasyfikowania,

2)klasyfikacji w roku szkolnym, w którym osiągnął pełnoletniość nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej bądź nie ukończył szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor Gimnazjum, w drodze decyzji, skreśla go z listy uczniów.

 

§ 67

1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.

 

 

Rozdział 3

 

Obowiązek szkolny

 

§ 68

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

2)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;

3)informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.

 

4. Uczniowie ze względów zdrowotnych mogą być objęci nauczaniem indywidualnym za zgodą

Organu Prowadzącego w oparciu o orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

Dział VI

 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

Rozdział 1

 

Ocenianie osiągnięć ucznia

 

 

§ 69

 

1. Ocenianiu podlegają:

   1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

   2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia i norm etycznych.

 

§ 70

 

1. Elementami szkolnego systemu oceniania są:

1)   wymagania edukacyjne oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych             opiekunów),

2)   bieżące ocenianie, klasyfikowanie śródroczne zajęć edukacyjnych, śródroczne     zachowanie,

3)   klasyfikowanie roczne zajęć edukacyjnych, roczne zachowanie,

4)   sposoby sprawdzania postępów uczniów,

5)   kryteria ocen zachowania,

6)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

7)   warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen        klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej           oceny klasyfikacyjnej zachowania;

8)   informacja o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

9)   warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o    postępach  i trudnościach ucznia w nauce.

 

§71

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

            oraz postępach w tym zakresie,

2)      udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 72

 

1. Podział roku szkolnego.
Rok szkolny dzielimy na dwa semestry:
- pierwszy semestr kończy się 15 stycznia
- drugi semestr rozpoczyna się 16 stycznia.

Jeżeli 15 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od zajęć, klasyfikacja

i zakończenie pierwszego semestru przypada w pierwszym dniu roboczym po 15 stycznia

 

 

Rozdział 2

 

Szczegółowe zasady oceniania

§ 73

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

1)      Formy pisemne:

a)      prace klasowe – język polski, języki obce, biologia, matematyka, chemia, fizyka, historia, geografia;

b)      sprawdziany – język polski, języki obce, biologia, matematyka, chemia, fizyka, historia, geografia, WOS, informatyka, muzyka, plastyka, technika;

c)      kartkówki – (patrz pkt b),

d)      zadania domowe – (patrz pkt 1b)

e)      dyktanda, pisanie ze słuchu – języki obce

f)        prace dodatkowe (np. referaty…) – (patrz pkt 1b).

2)      Formy ustne

a)      Odpowiedź z omówionego materiału.

b)      Wypowiedzi w czasie lekcji.

c)      Recytacja -j. polski, języki obce.

2. Tryb zapowiadania i oceniania:

1) prac klasowych

a)   każda praca klasowa musi być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą. Czas zapowiedzi pracy klasowej – dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

b)   zakres tematyczny pracy klasowej – wiadomości obejmujące jeden dział:

c)    oceny wpisywane są kolorem czerwonym,

d)   każda praca klasowa powinna być przez nauczyciela omówiona

                        i   poprawiona z zespołem klasowym,

e)    częstotliwość prac klasowych dla danej klasy – dwie prace klasowe

                                 w tygodniu, ale nie w tym samym dniu,

f)     nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia i oddania pracy klasowej

                                 w ciągu dwóch tygodni;

g)    na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)do końca bieżącego roku szkolnego.

 

2) sprawdzianów

a)   Czas zapowiedzi – tydzień przed wyznaczonym terminem

b)   Częstotliwość sprawdzianów dla klasy – max. trzy sprawdziany w tygodniu.

c)    Nauczyciel zobowiązany jest poprawić i oddać sprawdzian w ciągu dwóch tygodni.

W jednym dniu nauki można przeprowadzić jedną pracę klasową lub jeden sprawdzian.

Po nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie dopuszcza się możliwość sprawdzenia jego wiadomości w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.

3) testów

a)    Ilość i zakres tematyczny ustala nauczyciel przedmiotu.

b)   Formę testu można stosować w ramach pracy klasowej lub sprawdzianu.

c)    Testy obejmujące materiał z zakresu działu, semestru lub całoroczne.

4) kartkówek

a)   Kartkówka to praca niezapowiedziana, obejmująca zagadnienia z trzech ostatnich tematów lekcji i trwa do 15 minut.

b)   Nauczyciel zobowiązany jest poprawić i oddać kartkówkę w ciągu tygodnia.

c)    Ocena z kartkówki może być potraktowana jako ocena z odpowiedzi.

5) dyktand, pisania ze słuchu

a)    Częstotliwość ustala nauczyciel przedmiotu.

b)   Oceny do dziennika wpisywane są kolorem czerwonym.

6) zadań domowych

a)    Minimum trzy oceny w semestrze.

b)   Wymagania co do zakresu i formy ustala nauczyciel przedmiotu.

c)    Ocena za zadanie domowe jest opatrzona komentarzem pisemnym nauczyciela (dotyczy języka polskiego i matematyki).

7) prac dodatkowych

a)    Ustala nauczyciel przedmiotu, zgodnie z wymaganiami przedmiotowymi.

8) odpowiedzi ustnych.

a)    Minimum dwie oceny w semestrze (odpowiedź ucznia przy tablicy).

b)   Wymagania ustala nauczyciel przedmiotu zgodnie z kryteriami ocen.

9) form sprawnościowych, doświadczalnych, praktycznych -wychowanie fizyczne, informatyka, muzyka, plastyka, technika.

a)    Minimum dwie oceny w miesiącu;

b)   Wymagania ustala nauczyciel przedmiotu zgodnie z kryteriami ocen;

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, muzyki, plastyki, techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10) aktywności ucznia na lekcji

a)    Ocenianiu podlega praca ucznia na lekcji.

b)   Za brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

c)    Za aktywną pracę na lekcji uczeń otrzymuje ocenę.

d)   Pod formą „ aktywna praca ucznia na lekcji należy rozumieć:

                        -różne formy aktywności – tj. własna twórczość, częste zgłaszanie się, dodatkowe                  prace, przygotowywanie referatów, dzielenie się wiedzą zdobytą z różnych                            źródeł i in.

                                                                       § 74

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (we wrześniu) informują uczniów oraz                  ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych, semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

3)      sposobie realizacji projektów edukacyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji projektów edukacyjnych stanowią załącznik do statutu.

Każdy nauczyciel podaje uczniom wymagania edukacyjne do zeszytu przedmiotowego,

a rodzic podpisuje i opatruje datą. Fakt poinformowania ucznia i rodziców o wymaganiach edukacyjnych nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego /we wrześniu/ informuje uczniów   i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .Nauczyciele odnotowują fakt poinformowania  w dzienniku lekcyjnym.

3.Rodzice na pierwszym spotkaniu z wychowawcą podpisują listę potwierdzającą, że zostali poinformowani o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania.

 

 

            § 75

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Bieżące oceny odnotowane są w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku uczniowskim. Każda ocena opatrzona jest datą i podpisem nauczyciela.
 3. Nauczyciel wystawiając ocenę stara się, aby ona bardzo rzetelną informację o rzeczywistych osiągnięciach edukacyjnych ucznia.
 4. Komentarz nauczyciela do wystawionej oceny za pracę pisemną udzielony jest na piśmie, a za odpowiedź ustną – ustnie.
 5. Oceny z pisemnych prac klasowych i sprawdzianów oraz wypowiedzi podsumowujących dział programu nauczania stanowią podstawę oceny śródrocznej i rocznej.
 6. Pozostałe oceny informują o bieżących postępach i pełnią funkcję motywacyjno-wspierającą
 7. Nauczyciel przygotowujący pisemną formę sprawdzenia wiedzy ma obowiązek:

-z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów terminie i zakresie materiału, z którego będzie sprawdzian,

      -z tygodniowym wyprzedzeniem wypisać swój termin w dzienniku lekcyjnym,

      -z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów o zakresie pracy klasowej,

      -z dwutygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku lekcyjnym,

 1. Przestrzegać ustaleń  terminów swoich koleżanek i kolegów.
 2. W dniu zajęć może być tylko jedna dłuższa praca pisemna, a w ciągu tygodnia dwie.

10.  Uczeń, który z pracy klasowej i sprawdzianu otrzymał ocenę dopuszczającą lub niedostateczną ma prawo w terminie do dwóch tygodni ocenę poprawić.

11.  Sprawdzone i ocenione prace uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia każdego roku.

12.  Na ustną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 76

 

 1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określany w tej opinii. Decyzja o zwolnieniu z w/w zajęć przesłana jest rodzicom listem poleconym.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki  lub drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, ”zwolniona”.

 

 

§ 77

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

 

Rozdział 3

 

Klasyfikacja semestralna i roczna

 

 

§ 78

 

1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu w/g ustalonej skali śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na zakończenie I semestru –15 stycznia każdego roku szkolnego. Jeżeli 15 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od zajęć, klasyfikacja i zakończenie pierwszego semestru przypada w pierwszym dniu roboczym po 15 stycznia.

2.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z poszczególnych przedmiotów (zgodnych ze szkolnym planem nauczania) i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację roczną przeprowadza się na koniec danego roku szkolnego – czerwiec każdego roku szkolnego.

3.  Miesiąc przed  semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy zobowiązani są poinformować pisemnie, listem poleconym ucznia i jego rodziców

(prawnych opiekunów) o przewidywalnych ocenach niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i przewidywalnej nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania.

4.Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub wszystkich przedmiotów , jeżeli jego

frekwencja na planowych zajęciach stanowi mniej niż 50 % obecności.

5.Tydzień przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym  plenarnym posiedzeniem rady                                              pedagogicznej nauczyciele i wychowawcy informują uczniów i rodziców o pozytywnych  ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania .

6.Podane przez nauczycieli do dzienniczka oceny rodzic opatruje datą  i podpisem zgodnym ze      wzorem podpisu złożonym u wychowawcy klasy.          

 

 

§ 79

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę wystawia nauczyciel, który zastępuje nieobecnego nauczyciela.
 3. Nauczyciel zastępujący wystawia oceny zgodnie z kryteriami przyjętymi na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
 4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

 

 

§ 80

 

 1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w następującej skali:

stopień celujący                 - 6       skrót                cel

stopień bardzo dobry         - 5       skrót                bdb

stopień dobry                    - 4       skrót                db

stopień dostateczny           - 3       skrót                dst

stopień dopuszczający       - 2       skrót                dop

stopień niedostateczny       - 1       skrót                ndst.

Oceny semestralne i roczne z zajęć edukacyjnych są odzwierciedleniem ocen cząstkowych wg skali 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1.

 1. Przy wystawieniu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciele kierować będą się następującymi    zasadami:

ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zgodne z treściami zawartymi w programach nauczania, uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny

 

ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy,

 

ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,

 

ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w  podstawie programowej, podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych,

 

ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę i umiejętności    potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych.

 

ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum programowego i nie wykazał chęci poprawy oceny w ciągu całego roku szkolnego.

 

§ 81

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych, tj. drugiego języka obcego / język rosyjski do wygaśnięcia, tj. 31 sierpnia 2011 r./ i religii ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Śródroczna ocena  klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych z drugiego języka obcego i religii wlicza się do średniej ocen. Roczna ocena klasyfikacyjna z w/w dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

Rozdział 4

 

Ocena zachowania

 

 

§ 81

 

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia (dot.  w szczególności udziału w zajęciach edukacyjnych (w tym również w projekcie edukacyjnym) , przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie)

2) usprawiedliwianie w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbanie o schludny wygląd,

4) przestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum,

5) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

6) dbałość o honor i tradycje szkoły,

7) dbałość o piękno mowy ojczystej,

8) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

9) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

10)okazywanie szacunku innym osobom.

11)właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów

2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się w następujących skali:

 wzorowe,

 bardzo dobre,

 dobre,

 poprawne,

 nieodpowiednie,

 naganne

 3.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię PPP, w tym poradni specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.

4.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktu 5 i 6.

5.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń najwyższej programowo klasy gimnazjum nie kończy szkoły.

7.Ocena zachowania nieodpowiednia i naganna wyklucza pełnienie jakichkolwiek funkcji w Samorządzie Uczniowskim, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, także w imprezach sportowych. Wychowawca klasy może uczniowi z oceną nieodpowiednią lub naganną zabronić udziału w wycieczkach klasowych i imprezach szkolnych (np. dyskoteki szkolne).

8.Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

9.Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17.

 

 

§ 82

Procedury odwoławcze - ocena zachowania

 

1.Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie w terminie do 3 dni po otrzymaniu pisemnej informacji.

2.Dyrektor szkoły ciągu 3 dni powołuje komisję w składzie:

- dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,

- wychowawca oddziału,

-wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej

-oddziale,

-pedagog,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-przedstawiciel rady rodziców.

3.Komisja analizuje zachowanie ucznia i ustala ocenę.

4.Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5.Komisja sporządza protokół z posiedzenia, który zawiera:

-skład komisji,

-termin posiedzenia komisji,

-wynik głosowania,

-ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział 5

 

Kryteria oceny zachowania

                       

                                                                       § 83

 

Ocena wzorowa

a)wypełnianie obowiązków szkolnych:

                         - bardzo dobra frekwencja na lekcjach,

                         - brak godzin nieusprawiedliwionych,

- pracowitość, systematyczność, kreatywność i solidność w wypełnianiu obowiązków szkolnych

                         - reprezentowanie szkoły w olimpiadach, zawodach, konkursach,

                         - duża samodzielność i innowacyjność we wszystkich etapach realizacji projektu                                      gimnazjalnego, wspomaganie członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w                                             ramach projektu, umiejętność dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków,

b)kultura osobista:

                         - życzliwy stosunek do otoczenia,

                         - szczególna dbałość o kulturę języka,

                         - gotowość pomocy kolegom, nauczycielom i innym osobom

          c) udział w życiu szkoły i klasy:

                         - organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych i klasowych,

                         - współdziałanie z wychowawcą klasy na rzecz poprawy otoczenia,

                         - praca w samorządzie uczniowskim,

 

Ocena bardzo dobra:

a) wypełnianie obowiązków szkolnych:

                         - dobra frekwencja na lekcjach,

                         - brak godzin nieusprawiedliwionych,

                         - pracowitość, systematyczność w nauce,

                         - reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach,

                         - aktywne uczestnictwo w zespole realizującym projekt edukacyjny, rzeczowa i                                                   nacechowana życzliwością współpraca  z pozostałymi członkami zespołu,

b)      kultura osobista:

                         - życzliwy, uprzejmy stosunek do kolegów i nauczycieli,

                         - dbałość o kulturę języka,

                         - pomoc koleżeńska

c)      udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

                         - zaangażowanie we współdziałanie z dyrekcją i nauczycielami,

                         - organizacja imprez i świąt szkolnych,

                         - poświęcenie swojego czasu innym dobru wspólnym,

 

Ocena dobra:

a) wypełnianie obowiązków szkolnych:

                         - dobra frekwencja na lekcjach,

                         - max. 8  godzin nieusprawiedliwionych,

                         - systematyczność  nauce,

                         - udział kołach zainteresowań, udział w eliminacjach do konkursów,

                         - współpraca w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełnianie stawianych przed                                sobą i zespołem zadań,

        b) kultura osobista:

                         - życzliwość, wobec otoczenia,

                         - dbałość o kulturę języka,

                         - okazywanie szacunku pracownikom szkoły,

       c) udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

                         - troska o mienie szkoły,

                         - aktywność w formie samorządności uczniowskiej,

                          - uczestnictwo w imprezach i świętach klasowych i szkolnych,

 

Ocena poprawna

a)wypełnianie obowiązków szkolnych:

                         - do 15 godzin nieusprawiedliwionych,

                         - odtwórcze prace na lekcjach,

                         - brak inicjatywy poznawczej,

                         - współpraca w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełnianie zadań na prośbę                                        lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,

b)kultura osobista:

                         - poprawny stosunek do kolegów i nauczycieli,

                         - drobne uchybienia w zachowaniu korygowane uwagami,

 

c)udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

                         - brak zaangażowania w życie społeczności,

                         - pasywność, obojętność na cudze sprawy,

                         - wykonywanie zadań zleconych bez większej staranności,

Ocena nieodpowiednia

a) wypełnienie obowiązków szkolnych:

                   - częste opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia,

                   - brak systematyczności i pilności w nauce,

                   - łamanie regulaminów szkolnych,

                   - mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny                                  nie wywiązywanie się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były                                        opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków                            zespołu,

  b) kultura osobista:

                         - arogancja, opryskliwość, wulgarność w stosunkach koleżeńskich,

                         - nieuczciwość, cwaniactwo, oszustwa,

                         - nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w grupie.

        c) udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

                         - postępowanie szkodliwe dla otoczenia,

                         - inicjowanie działań nagannych,

                         - bojkotowanie imprez klasowych, świąt szkolnych,

   Ocena naganna

a) wypełnienie obowiązków szkolnych:

                         - nagminne wagarowanie, spóźnianie się,

                         - przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć,

                         - lekceważący stosunek do nauki

                         - łamanie zasad obowiązujących w szkole regulaminów,

                         - nie uczestniczenie lub odmowa udziału w realizacji projektu gimnazjalnego,

b) kultura osobista:

                         - arogancja, ordynarność, agresje wobec kolegów,

                         - wulgarne odzywanie się,

                         - obrażanie kolegów i nauczycieli.

c) udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

                   - ostentacyjne łamanie regulaminów szkolnych,

                  - niszczenie mienia klasy i szkoły z premedytacją,

                  - inicjowanie i wciąganie innych do działań nagannych,

                  - wszelkie złe działania na rzecz środowiska.

            - interwencje policji związane z zachowaniem ucznia, toczące się sprawy

             w Sądzie Rejonowym w Śremie

 

 

§ 84

Procedura wystawiania oceny zachowania

 

 1. Spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia są odnotowywane w zeszycie uwag założonym przez wychowawcę dla danej klasy.
 2. Na podstawie zapisów w zeszycie uwag oraz obserwacji własnej, stosując kryteria oceny zachowania, wychowawca proponuje ocenę na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 3. Ocena zaproponowana przez wychowawcę jest przedstawiana nauczycielom i uczniom danej klasy, którzy mogą wnioskować o jej podwyższenie lub obniżenie.
 4. Ostateczną decyzję o proponowanej ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy.

 

 

§ 85

 

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich   obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe od oceny niedostatecznej /z zastrzeżeniem § 80 ust. 5 i 6/.

2.Uczeń, który nie spełnił warunków zawartych w punkcie 1 nie otrzymuje promocji do klasy                programowo wyższej i powtarza klasę.

3.Ustalona przez nauczycieli ocena niedostateczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być  zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 86

 

1. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz ocenę zachowania wzorową lub bardzo dobrą otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,0 ocenę zachowania wzorową oraz przez cały rok szkolny pełnił funkcję w Samorządzie Uczniowskim i pracował na rzecz szkoły otrzymuje nagrodę rzeczową i dyplom wzorowego ucznia.

3. Rodzice ucznia spełniającego warunki zawarte w punkcie 2 otrzymują list gratulacyjny.

4.Laureaci konkursów przedmiotowych zasięgu wojewódzkim oraz laureaci olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 87

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli    uznają, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

/zgodnie z procedurami  § 83/

§ 88

 

1.  Uczeń kończy gimnazjum:

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne, semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2)      przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

2.  Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.  Uczeń klasy trzeciej, który od pierwszej do trzeciej klasy uzyskiwał średnią ocen co najmniej 5,2 miał co najmniej dwa razy wzorową ocenę zachowania,  reprezentował szkołę w zawodach i konkursach oraz pracował na rzecz szkoły, otrzymuje na koniec klasy trzeciej Statuetkę Najlepszego Gimnazjalisty.

 

 

       Rozdział 6

Egzamin poprawkowy

 

§ 89

 

1.Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę   niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony  do dyrektora w ciągu 3 dni  po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady Pedagogicznej.

2.W wyjątkowych przypadkach (długotrwała choroba, sytuacja rodzinna i inne uzasadnione    okoliczności) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

3.Egzamin poprawkowy przeprowadza w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego

 komisja powołana przez dyrektora szkoły

4.W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły jako przewodniczący,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zgodnie z § 22 ustęp 7 rozp. MEN

z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków (…).

 

 

§ 90

 

1.O terminie egzaminu poprawkowego i zakresie materiału, z którego będzie egzamin, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) poinformowani zostają pisemnie (listem poleconym) na miesiąc przez egzaminem.

2.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 91

 

1.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo   wyższej i powtarza klasę /z zastrzeżeniem ust. 2/.

2.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu  danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Regulamin przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Gimnazjum w Rogalinie stanowi Załącznik nr 3 Statutu

 

Rozdział 7

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 92

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczający połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na  wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

§ 93

 

1.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący na podstawie określonych przepisów indywidualny tok nauczania,

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

2. Uczniowi, o którym mowa w ust.1 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

3.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin klasyfikacyjny z w/w zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie zadań praktycznych.

 

§ 94

 

1.   Termin egzaminu ustala dyrektor w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami

lub prawnymi opiekunami.

 2.Egzamin powinien odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

§ 95

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny  dla ucznia, o którym mowa w § 91 ust. 1 i 2 oraz w § 92 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny  dla ucznia, o którym mowa w § 92 ust. 1 pkt 1 i 2 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą.
 3. Skład komisji:

1)      dyrektor szkoły jako przewodniczący,

2)      nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,

3)      na pisemny wniosek rodzic ucznia (prawny opiekun).

4.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodnie z rozp. MEN z 30 kwietnia 2007roku w sprawie warunków i sposobu oceniania /…/§ 17 ust. 14

 

§ 96

 

1. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuję się „nie klasyfikowany ”.

2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna /z zastrzeżeniem ust. 3/

3. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego została ustalona niezgodnie

z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalenia tej oceny.

Regulamin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w Gimnazjum w Rogalinie stanowi Załącznik nr 4 Statutu

 

 

Rozdział 8

 

Egzamin gimnazjalny

 

§ 97

 

      1. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący:

1)   w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2)   w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

3)   w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego /od roku szkolnego 2008/2009/, nauczanego jako przedmiotu obowiązkowego

- ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 98

 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 99

 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i terminie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Opinię PPP, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) przedkładają w sekretariacie szkoły

w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzony jest egzamin gimnazjalny. Dostarczona przez rodzica kopia opinii PPP jest uwierzytelniona i opatrzona pieczątką potwierdzającą datę wpływu.

3. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb ucznia odpowiada dyrektor szkoły – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 100

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych

o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty.

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

 

§ 101

 

1. Za organizację egzaminu gimnazjalnego odpowiedzialny jest

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Zakres obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu gimnazjalnego i pozostałych członków szkolnego zespołu gimnazjalnego określa rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

 

§ 102

 

1)Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie lub przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE – do 20 sierpnia danego roku szkolnego, w miejscu wskazanym przez Dyrektora OKE.

2)Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE ( do 20 sierpnia danego roku szkolnego), powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

                                                                       § 103

 

1. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki egzaminu i zaświadczenia każdego ucznia przekazuje dyrektorowi szkoły OKE nie później niż 7 dni przez zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. Zaświadczenie o wynikach dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4.Szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określone są w dokumentach:

1) Procedura Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej organizowania i przeprowadzania egzamin

gimnazjalnego i sprawdzianu

2)wewnątrzszkolne procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

i stanowią  Załącznik nr 5 Statutu

Rozdział 9

 

Egzamin sprawdzający

 

 

§ 104

 

1.Tydzień przed planowanym śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o pozytywnych ocenach z zajęć edukacyjnych.

2.Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od pozytywnej oceny z zajęć edukacyjnych.

3.Pisemny wniosek uczeń lub rodzice ( prawni opiekunowie ) składają w sekretariacie szkoły w najpóźniej  w terminie 2 dni  po otrzymaniu od wychowawcy wykazu proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

4. Dyrektor powołuje komisję, która rozpatruje wniosek.

W przypadku braku podstaw do ponownego sprawdzenia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, Komisja pisemnie uzasadnia odmowę.

Pozytywne rozpatrzenie prośby powoduje sprawdzenie wiedzy i umiejętności w formie

pisemnej i ustnej w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

5.Dyrektor szkoły wyznacza uczniowi termin egzaminu sprawdzającego najpóźniej do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej włącznie.

6.Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne

d) rodzic ucznia zdającego egzamin sprawdzający (na pisemny wniosek do dyrektora szkoły )     

 

 

6.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzany jest egzamin sprawdzający może odmówić udziału w pracach komisji.

W takim przypadku dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela.

7.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

             -skład komisji,

             -termin egzaminu sprawdzającego,

             -pytania egzaminacyjne,

             -wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

9.Wynik egzaminu sprawdzającego jest zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

Dział VII

Bezpieczeństwo uczniów                                         

 

§105

 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami,

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej Dyrektor gimnazjum

i pedagog szkolny ściśle współpracują z Policją, Sądem Rejonowym w Śremie i Strażą Miejską.

2. Dyżurujący na przerwach nauczyciele mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo

wychowanków ład i porządek na korytarzach, kontrolować toalety w czasie przerw.

4.Pracownik dyżurujący nie pozwala uczniowi samowolnie opuścić terenu szkoły.

5.Uczeń może opuścić teren szkoły w czasie trwania zajęć na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców / opiekunów prawnych/.

6.Dla poprawy bezpieczeństwa w szkole zainstalowany jest system monitorowania nadzorem kamer.

 

Dział VIII

 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§ 106

 

1.Wszelkie zmiany w Statucie Gimnazjum w Rogalinie dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 

 

Statut Gimnazjum w Rogalinie znowelizowano Uchwałą Nr 66/XI  z dnia 22 listopada 2010 roku  Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Rogalinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum w Rogalinie

 

I. Postanowienia ogólne

1.Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Rogalinie, zwany dalej SU, działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Statut Gimnazjum w Rogalinie.

 

1.1.SU stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum. Reprezentantami ich są Organy Samorządu

Uczniowskiego: Rada Samorządu Uczniowskiego i Samorząd Oddziału.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

1.2 W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

- przewodniczący

- zastępca przewodniczącego

- sekretarz

- rzecznik spraw uczniowskich

- członkowie Rady (w liczbie 5 osób)

1.3 Samorząd oddziału składa się z:

- przewodniczący

- zastępca przewodniczącego

 

1.4 Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata.

 

2. Zadania i kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

2.1. Opracowuje i przedstawia Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej plan pracy SU.

2.2. Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2.3 Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

2.4 Prowadzi bieżącą dokumentację Rady SU - sekretarz.

2.5 Zebrania rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 

2.6 Na czele Rady SU stoi przewodniczący, do którego zadań należy:

- realizacja programu prac samorządu

- kontakty z przewodniczącymi klas,

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

2.7 Zastępca przewodniczącego:

- wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji,

- kieruje pracami komisji

2.8 Rzecznik do spraw ucznia:

- reprezentuje razem z przewodniczącym młodzież wobec Rady Pedagogicznej

i Dyrekcji,

 

2.9 Sekretarz:

- prowadzi dokumentację SU

 

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

1. Wybory do Rady SU odbywają się co roku na przełomie września i października

1.2 Rada SU powołuje komisję wyborczą.

1.3 Do obowiązków komisji wyborczej należy:

1.4 Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

1.5 Przygotowanie wyborów,

1.6 Przeprowadzenie wyborów,

1.7 Sporządzenie protokołu,

1.8 Ogłoszenie wyników wyborów.

 

2. Wyboru Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:

 

2.1. Kandydaci z poszczególnych oddziałów mogą tworzyć wspólne listy wyborcze

do 6 osób. W składzie danej listy wyborczej muszą znaleźć się uczniowie z

oddziałów II i III.

2.2 W kampanii wyborczej biorą udział ponumerowane listy wyborcze.

2.3 Kampania wyborcza trwa 2 tygodnie przed wyborami. Odbywa się poprzez

Plakatowanie i mityngi.

2.4 Na kartkach do głosowania listy umieszcza się według kolejności zgłoszeń.

2.5 Karty wrzucane są do urny wyborczej.

2.6 Głosujący oddaje jeden głos na jedną listę wyborczą,

2.7 Radę Samorządu tworzą uczniowie z listy, która otrzyma najwięcej głosów.

2.8 Na pierwszym posiedzeniu Rada przydziela członkom funkcje zgodnie

z art. 3 pkt 1.

 

3. Wyboru opiekuna SU dokonują uczniowie w tajnym głosowaniu podczas wyborów do

SU w następujący sposób:

 

3.1.Uczniowie na karcie do głosowania wpisują zakodowane nazwisko nauczyciela

wybrane z listy nauczycieli.

3.2.Kandydatem na opiekuna SU jest każdy nauczyciel w szkole. Przed wyborami

komisja wyborcza musi przedstawić listę nauczycieli dyrektorowi szkoły.

3.3 Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który uzyska największą liczbę głosów

3.4 Jeśli nauczyciel, który wygra wybory nie wyrazi chęci do pracy w SU, opiekunem,

po wyrażeniu zgody, zostaje kolejny nauczyciel z największą ilością głosów.

3.5 SU może wybrać drugiego opiekuna / pomimo uzyskanej ilości głosów/ po

konsultacji z dyrektorem szkoły, opiekunem i przedstawicielami klas.

 

IV. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1. Czuwa nad całokształtem prac SU

2. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom

między uczniami a nauczycielem.

 

V. Przepisy końcowe

1.Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z

samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich

zainteresowanych stron.

2.Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu

negatywnie oceniani.

3.Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym przez społeczność uczniowską.

4. Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub

uzupełnień regulaminu.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

 

Załącznik nr 2

 

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 

1.Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dziennik Ustaw Nr 156, poz.1046)

 

2. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

1) odpowiedzialności za własne postępy;

2) podejmowania grupowych pomysłów;

3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5) umiejętności stosowania teorii w praktyce;

i ma na celu:

6) rozwój samoorganizacji i kreatywności;

7) przygotowanie do publicznych wystąpień;

8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

 

3.Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy, w zależności od problematyki i złożoności projektu.

 

 4.Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

 

5. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu  przez kilka

zespołów uczniowskich.

 

6. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów),

w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych , może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

 

7. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt 6 , na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

8. Uczeń realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w trakcie nauki w gimnazjum.

Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

 

9. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym

będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od

siebie (np. z powodu choroby), wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu

włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

 

 

10. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku,

uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat

projektu, który  zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

11. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie

edukacyjnym  zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

 

12. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może

być przedłużony przez opiekuna zespołu.

 

13. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.

    Zadania opiekuna:

omówienie scenariusza projektu z uczniami,

przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami,

przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami realizacji:

                        - karty projektu

                        -karty oceny, w tym samooceny ucznia

                        -karty oceny projektu, w tym prezentacji

                        -sprawozdania

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,

motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

pomoc w prezentacji projektu,

ocena projektu,

komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

 

14. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie

międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,

czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu,

sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji - zgodnie

   z ustalonym zakresem,

prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,

współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów,

współdecydowania o ocenie przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana i ocenie zachowania.

 

15. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach

realizacji projektu edukacyjnego,

prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy /w szczególności wyboru tematu i grupy projektowej/,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,

prowadzenia w dzienniku klasowym ewidencji udziału uczniów danej klasy w

projektach edukacyjnych uwzględniając w niej temat projektu, nazwisko opiekuna

projektu, ocenę udziału w projekcie oraz prowadzenia odpowiednich zapisów w

dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego

(arkusze ocen, świadectwa).

 

16. Informacje dotyczące tematów i terminów realizacji projektu udostępnia się uczniom na stronie www.gimnazjum.rogalin.org , w bibliotece szkolnej i w gablocie.

 

 

17. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu  z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają :

-  scenariusz projektu,

harmonogram,

formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

podział zadań w zespole i zasady współpracy,

kryteria oceny projektu,

- jakie będą obowiązywały wzory dokumentów,

sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu

   oraz przygotowują kontrakt.

 

18. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu na bieżąco monitoruje prace zespołu

i poszczególnych jego członków oraz udziela konsultacji i wskazówek.

 

19. Każdy projekt kończy się samooceną uczestników projektu oraz oceną opiekun.

Końcowa ocena udziału w projekcie może mieć formę opisową, może być wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów.

Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy z projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy, ale przede wszystkim systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych etapach.

 

20. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu Projektów.

21. Festiwal Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.

22. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego

W uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

23. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu

edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w

szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

24. Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem projektu rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

25. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego

regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

 

 

 

Ważne terminy

 

- do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą  realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają  temat przewodni,

                       

- na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciele wspólnie ustalają

 zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym,

 

- do 30 września danego roku szkolnego uczniowie wraz z nauczycielami dokonują wyboru tematu projektu i  przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.

 

-do 15 października danego roku szkolnego rodzice uczniów zostają poinformowani

 jakie projekty edukacyjne będą realizowane w danym roku szkolnym,

             (w roku szkolnym 2010/211 do 30 listopada 2010 r.- dotyczy klas drugich),

           

           

-do  końca maja wychowawcy klas  wraz z opiekunami projektów  przygotowują

program Festiwalu Projektów i uzgadniają formę  oraz termin / początek czerwca/

prezentacji poszczególnych projektów ,

 

- w przypadku, gdy uczeń bierze udział w realizacji kilku projektów, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, rodzice dziecka składają oświadczenie, który  temat projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły,

 

 

-  do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów w formie papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja zakończonego projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

W GIMNAZJUM W ROGALINIE

 

Podstawą prawną przeprowadzania powyższego egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 199, poz.2046) z późniejszymi zmianami.

1. Egzamin poprawkowy jest prawem ucznia do zmiany ustalonej przez nauczyciela oceny niedostatecznej, będącej oceną roczną.

2. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Decyzja o zdawaniu egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych należy do

Rady Pedagogicznej. Członkowie rady pedagogicznej podejmują decyzję w głosowaniu

jawnym zwykłą większością głosów po wysłuchaniu opinii wychowawcy oddziału,

nauczyciela przedmiotu i pedagoga.

4. Postępowanie z przeprowadzeniem egzaminu poprawkowego jest następujące:

4.1 na miesiąc przed roczną. klasyfikacją, uczeń posiada informację odnośnie zagrożenia z przedmiotu edukacyjnego,

4.2 w przypadku potwierdzenia jej przez radę pedagogiczną klasyfikacyjną roczną., uczeń ma prawo (rodzice lub prawni opiekunowie) wystąpić do dyrektora gimnazjum

z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego,

4.3 termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum na ostatni tydzień

wakacji letnich.

4.4 egzamin poprawkowy przeprowadza 3-osobowa komisja powołana przez dyrektora

gimnazjum w składzie:

- dyrektor jako przewodniczący

- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

-nauczyciel prowadzący te same lub podobne zajęcia edukacyjne

4.5 nauczyciel przedmiotu edukacyjnego przygotowuje po 3 zestawy pytań – ustnych

i pisemnych: uczeń losuje po 1 zestawie do rozwiązania,

4.6 egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, informatyka (technika), wychowanie fizyczne, których charakter powinien być praktyczny,

4.7 z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół wg załączonego wzoru,

w skład którego wchodzą prace pisemne ucznia: protokół wraz z pracami

stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia, a odpisy przechowywane są

w dokumentacji gimnazjum.

5. Nauczyciel zajęć edukacyjnych na umotywowaną i uzasadnioną prośbę, może być

zwolniony z pracy w Komisji. W jego miejsce dyrektor powołuje nauczyciela

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z zachowaniem procedur służbowych.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie wziął udziału w egzaminie w wyznaczonym

terminie, może przystąpić ponownie do niego, po złożeniu umotywowanego wniosku

skutkującego ponownym wyznaczeniem terminu.

7. Negatywny wynik egzaminu oznacza brak promocji do klasy programowo wyższej.

8. Rada Pedagogiczna w ciągu etapu kształcenia, ma prawo promować jeden raz ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

 

P R O T O K Ó Ł

Z egzaminu poprawkowego w Gimnazjum w Rogalinie

 

Data: _______________ Przedmiot: __________________

 

1. Nazwisko i imię ucznia: ___________________________________________

2. Data i miejsce urodzenia: __________________________________________

3. Adres: _________________________________________________________

Oddział: _________________ Wychowawca: ______________________

 

4. Komisja egzaminacyjna w składzie:

__________________ - przewodniczący

__________________ - członek

__________________ - członek.

 

 

5. Pytania ustne wg zestawu nr: _______

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

6. Ocena – charakterystyka odpowiedzi:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

7. Wynik egzaminu: _______________________

 

8. Podpisy członków Komisji:

___________________

___________________                

___________________

 

 

9. Potwierdzenie wychowawcy oddziału o zapoznaniu się z wynikiem egzaminu i

załączeniu protokołu z egzaminu oraz pracy pisemnej z przedmiotu

________________ do arkusza ocen ucznia.

 

 

Podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

Rogalin, dnia……………                                                                  Podpis wychowawcy oddziału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

KLASYFIKACYJNEGO W GIMNAZJUM W ROGALINIE

 

Podstawą prawną przeprowadzania powyższego egzaminu jest:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 199, poz.2046) z późniejszymi zmianami.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Regulamin egzaminu klasyfikacyjnego przyjmuje brzmienie:

1. Egzaminowi klasyfikacyjnemu może być poddany uczeń, który:

1.1. z usprawiedliwionych przyczyn nie uczestniczył w ponad 50% zajęć

dydaktycznych, wynikających z planu nauczania poszczególnych przedmiotów,

1.2. z nieusprawiedliwionych przyczyn opuścił ponad 50% zajęć

dydaktycznych, wynikających z planu nauczania,

1.3. realizuje indywidualny program lub tok nauki,

1.4. spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła.

2. Egzamin odbywa się na pisemny wniosek złożony do dyrektora gimnazjum przez ucznia, jego rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Uczniowi, o którym mowa w pkt 1.4., zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się

oceny zachowania.

4. W przypadku ucznia ubiegającego się o egzamin klasyfikacyjny z powodu absencji

nieusprawiedliwionej, rada pedagogiczna, po analizie motywów wnioskodawcy,

ma prawo przyjęcia bądź odrzucenia wniosku.

Powyższą decyzję Rada podejmuje na 1 miesiąc przed końcową (semestralną) klasyfikacja ucznia.

5. Termin egzaminu ustala dyrektor w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami

lub prawnymi opiekunami. Egzamin powinien odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6. Egzamin przeprowadza komisja w składzie: nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, powołana w trybie doraźnym przez dyrektora.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 1.4., przeprowadza komisja,

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

6.1. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły i 2 nauczycieli zajęć edukacyjnych

określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

7. Nauczyciel przedmiotu, którego uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny, ma prawo odmówić udziału w pracy komisji bez podawania przyczyny, ale zobowiązany jest

do dostarczenia zestawów egzaminacyjnych zgodnie z regulaminem.

8. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Zadania i pytania wyznaczone przez nauczyciela przedmiotu powinny być zgodne z założonymi w planie wynikowym

osiągnięciami uczniów na danym etapie nauki i oceniane zgodnie z punktacją prac pisemnych zawartą w PSO. Uczeń losuje zestawy pytań i zadań.

9. Egzamin z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych jest uzyskaniem odpowiedzi na temat chęci, umiejętności i możliwości, a nie zdolności ucznia w powyższych przedmiotach.

10. Komisja w rozmowie z uczniem powinna zinterpretować i ocenić poszczególne wykonane zadania.

11. Uczeń, który z jednego przedmiotu w wyniku egzaminu otrzymał ocenę niedostateczną, a jego frekwencja nie jest sprzeczna z punktem 1.1 niniejszego regulaminu, ma prawo ubiegać

się o egzamin poprawkowy zgodnie z postanowieniami przeprowadzania tego egzaminu.

12.Uczeń, który mimo zawiadomienia o terminie egzaminu klasyfikacyjnego, nie przystąpił do niego, nie przedstawił odpowiedniego usprawiedliwienia, np. zwolnienie lekarskie, wypadek losowy, spóźnienie środka komunikacji, otrzymuje ocenę niedostateczny ze zdawanego przedmiotu. Od powyższego nie przysługuje odwołanie.

13. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który wchodzi w skład

arkusza ocen ucznia; prace pisemne są częścią składową protokołu.

14.Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

15. Odwołanie od oceny do wyższej instancji może nastąpić poprzez dyrektora gimnazjum w przypadku stwierdzenia niezgodności z powyższym regulaminem zgodnie z & 17 p. 1-10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

( Dz. U. Nr 199, poz.  2046).

 

 

 

P R O T O K Ó Ł

z egzaminu klasyfikacyjnego w Gimnazjum w Rogalinie

1. Nazwisko i imię: _______________________________________________

Data urodzenia: _______________________________________________

 

2. Oddział: ____________________ Przedmiot: _________________

 

3. Ilość godzin nieobecnych: ______, w tym usprawiedliwionych ___________ ,

nieusprawiedliwionych ________ .

 

4. Przyczyna nieobecności: zwolnienia, wagary, ucieczki z lekcji, inne (jakie ?)*

_____________________________________________________________

5. Data egzaminu: ____________________

6. Komisja w składzie:

___________________   - przewodniczący

____________________ - członek

____________________ - członek.

 

7.Egzamin pisemny: nr zestawu pytań______

 

8. Egzamin ustny: nr zestawu pytań _______.

Pytania:

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

 

9. Charakterystyka odpowiedzi:

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

10. Ocena ogólna: _______________________

 

11. Podpisy członków Komisji:

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

 

11. Potwierdzenie wychowawcy oddziału o załączeniu protokołu wraz z częścią pisemną do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

 

 

podpis wychowawcy oddziału

Rogalin, dnia………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

PROCEDURY EGZ…………..

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Stanny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2011 22:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Stanny
Ilość wyświetleń: 877
06 lipca 2011 22:41 (Emilia Stanny) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl